Logo

eB2B Procurement Platform Business, Benefits, Contacts, Profit

Obowiązek Informacyjny 

Po zapoznaniu się z treścią zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej oraz z treścią niniejszej zgody, na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: (RODO) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210, w celu zarejestrowania się na platformie zakupowej/przetargowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A..

Podaję swoje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Przyjmuję do wiadomości treść zamieszczonej poniżej klauzuli informacyjnej, w tym oświadczam, że mam świadomość, że mogę cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lw.com.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zarejestrowania się na platformie zakupowej/przetargowej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią dobrowolna zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO).

Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, usługi doradcze, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich dostawców zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO - w granicach art. 21 RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl

​Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.